Värdekedja & Verksamhet


På Boozt tar vi hänsyn till miljöpåverkan i vår värdekedja. Vi fokuserar våra insatser där vi kan göra den största skillnaden och minska effekterna av vår egen verksamhet.

 Centrala områden för hållbar utveckling

År 2018 började vi använda Global Reporting Initiative (GRI) som riktlinje för att förbättra kvaliteten på vår hållbarhetsredovisning. Vi anser att GRI-standarden är ett bra ramvek för att analysera och sätta fokus på vårt hållbarhetsarbete. En materialitetsanalys gjordes under 2018 för att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna vi behöver arbeta med. Följaktligen omfattar våra fokusområden de ekonomiska och sociala frågor samt miljöaspekter vi har prioriterat. Med tanke på vår samhälls- och miljöpåverkan ansågs fyra områden vara centrala för oss. Områdena har sin utgångspunkt i samtal vi har haft med kunder, anställda, aktieägare och leverantörer. De fyra centrala områdena för hållbar utveckling som identifierades och analyseras närmare i den här rapporten är: stärka våra medarbetare, effektivare varuflöden, skapa en hållbar framtid för mode och hålla en hög etisk standard.

value_chain_swe

Centrala områden för hållbar utvecklingdevelopment

Effektivare varuflöden

 • Minimera onödiga returer
 • Möjliggöra smarta kundbeslut
 • Hållbara och bättra vörpacknings- och distributionslösningar
 • Avfallshantering

Hög etisk standard

 • Antikorruption
 • Insider-handel
 • Inte begränsa kokurrens

Skapa en hållbar framtid för mode

 • Marknadsföra och spåara materials ursprung
 • Fastställa miljömässiga och sociala riktlinjer för varumärken
 • Åtagande/sponsoring
 • Kommunicera med kunden

Stärka våra medarbetare

 • Hälsofrämjande åtgärder
 • Värderingar
 • Utbilda och utveckla medarbetare och deras kunskaper
 • Mångfald som standard – jämställdhet

Start typing and press Enter to search