Årsstämma


Enligt aktiebolagslagen (2005:551) (Sw. aktiebolagslagen), är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Bolagsstämmor ska hållas i Malmö eller Stockholm. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska publiceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske publiceras tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida www.booztfashion.com. Kallelsen ska vid samma tidpunkt publiceras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma 2020

Årsstämma kommer att hållas den 27 maj 2020 i Malmö.

Rätt att delta i bolagstämma

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman måste senast fem arbetsdagar före stämman vara registrerade i aktieboken, som förs av Euroclear Sweden, och måste anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till mötet.

Aktieägare kan delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud och får ha högst två rådgivare med sig. Vanligtvis kan aktieägare anmäla sig till bolagsstämman på många olika sätt enligt instruktionerna i kallelsen. En aktieägare får rösta för alla aktier som han/hon äger eller representerar. Extra bolagsstämma kan också hållas vid behov.

Initiativ från aktieägarna

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Start typing and press Enter to search