Koncernledning


Koncernchefen leder koncernledningen som består av finansdirektör (CFO), försäljningschef (CCO), teknisk chef (CTO), inköpschef (CPO), personalchef (CHRO) samt kommunikations- och IR-chef (IRM). Koncernchefen leder koncernledningens arbete. Koncernledningsmöten hålls varje vecka och fokuserar huvudsakligen på att följa upp resultat samt strategisk och operativ utveckling.

Koncernchefen ansvarar för att koncernens dagliga verksamhet bedrivs enligt styrelsens riktlinjer och instruktioner. Fördelningen av arbetet mellan styrelsen och koncernchefen fastställs i styrelsens arbetsordning och i de skriftliga instruktionerna till koncernchefen. Koncernchefen ansvarar även för att förbereda rapporter och sammanställa information till styrelsemötena, samt att presentera sådan information på styrelsemötena. Enligt instruktionerna för finansiell rapportering ansvarar koncernchefen för bolagets finansiella rapportering och måste följaktligen säkerställa att styrelsen får lämplig information för att kunna bedöma bolagets finansiella ställning.

Bland annat måste koncernchefen fokusera på rekrytering av ledande befattningshavare, inköps- och logistikfrågor, kunderbjudandet, prissättningsstrategi, försäljning och

lönsamhet, hållbarhetsfrågor, marknadsföring, affärs- och IT- utveckling. Koncernchefen rapporterar till styrelsen och gör nödvändiga förberedelser för att de ska kunna fatta beslut om investeringar, expansion och dylikt. I koncernchefens roll ingår att ha kontakt med finansmarknaden, media och myndigheter.

 

Start typing and press Enter to search