Ersättning till ledande befattningshavare


Ersättning till Boozts ledande befattningshavare har föreslagits av ersättningsutskottet och har därefter godkänts av styrelsen. Den sammanlagda ersättningen ska baseras på marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig, väl avvägd och inte löneledande samt bidra till god etik och företagskultur. Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde, vara individuell och omprövas normalt kalenderårsvis.

Den totala ersättningen ska bestå av följande:

  • En fast grundlön på en nivå som syftar till att attrahera och behålla ledande befattningshavare med professionell och personlig kompetens som krävs för att främja Bolagets resultat.
  • Kortsiktiga incitament baseras på uppfyllande av ett flertal individuella, på förhand fastställda finansiella och strategiska verksamhetsmål som godkänts av styrelsen. Kortsiktiga incitament kan inte uppgå till mer än 50 procent av den fasta grundlönen och är delvis relaterade till finansiella mål och delvis till icke-finansiella och strategiska verksamhetsmål.
  • Långsiktiga incitament i form av optioner främjar en avvägning mellan kortsiktigt uppfyllande och långsiktigt tänkande.
  • Eventuella pensionsavsättningar görs i enlighet med tillämpliga lagar och anställningsavtal.
  • Avgångsvederlag i enlighet med uppsägningsklausuler i anställningsavtal. Avgångsvederlag ska uppfylla lokala legala regelverk. Ingen är berättigad till avgångsvederlag för det fall att tjänstefel eller grov oaktsamhet ligger till grund för uppsägningen.

Start typing and press Enter to search