Incitamentsprogram


Långsiktiga incitamentsprogram

Boozts långsiktiga incitamentsprogram ska ha som mål att ledande befattningshavares och utvalda nyckelpersoners intressen ligger i linje med bolagets och dess aktieägares långsiktiga mål. Intjäningsperioden för långsiktiga incitamentsprogram ska vara minst tre år. Långsiktiga incitamentsprogram ska alltid vara baserade på aktier eller aktierelaterade instrument. Långsiktiga incitamentsprogram ska tillförsäkra långsiktiga incitament kopplade till Boozts utveckling. Varje aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram ska förutsätta godkännande av aktieägarna innan implementering.

Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Nuvarande program

Teckningsoptionsprogram 2015/2025

Koncernen har utfärdat ett teckningsoptionsprogram för nyckelpersoner i koncernen. Koncernchefen ingår i denna grupp. Totalt har 267 500 teckningsoptioner utfärdats inom programmet. Av dessa har 63 954 teckningsoptioner emitterats till ett helägt dotterbolag med syfte att motverka kassaflödeseffekter relaterade till de sociala avgifter som bolaget kommer bli betalningsskyldigt för vid tidpunkten för
inlösen. Varje teckningsoption ger rätt att köpa 12 aktier.

Teckningsoptionerna utfärdades i samband med noteringen av bolagets aktier, varvid 33% av teckningsoptionerna intjänas från utfärdandedagen fram till 12 månader efter den första dagen för handel med bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm, vilket innebär att maj 31, 2018. 33% av teckningsoptionerna intjänas det datum som inträffar 24 månader efter den första handelsdagen av bolagets aktier, den 31 maj 2019, och resterande 34% av teckningsoptionerna intjänas 36 månader efter den första handelsdagen av
bolagets aktier, vilket innebär den 31 maj 2020.

Teckningsoptionsprogram 2018/2025

Årsstämman som hölls den 27 april 2018 beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningoptioner till bolagets koncernledning och andra nyckelpersoner i bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2018/2021”). I enlighet med villkoren för teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 har det i dotterbolaget tecknats och överlåtits totalt 1 137 347 teckningsoptioner till bolagets koncernledning och andra nyckelpersoner i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 96,31 kronor vilket motsvarar 126 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella huvudlista för bolaget under perioden från och med den 18 maj 2018 till och med den 24 maj 2018. Teckning av aktier med stöd av teckningoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 har genomförts till ett pris uppgående till 9,18 kronor, vilket motsvarar marknadsmässigt värde av en teckningsoption den 31 maj 2018 vilket fastställts av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB i enlighet med Black Scholes värderingsmodell.

Start typing and press Enter to search