Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och koncernledning


Riktlinjerna för ersättning till Boozt AB (publ):s verkställande direktör och ledande befattningshavare är utformade för att attrahera, motivera och behålla exceptionella anställda på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Riktlinjerna avspeglar bolagets mål för god bolagsstyrning samt för hållbart långsiktigt värdeskapande för aktieägare. Riktlinjerna för ersättning gäller för Boozts verkställande direktör och ledande befattningshavare.

Start typing and press Enter to search