Risk och riskhantering


Boozt arbetar kontinuerligt för att identifiera, bedöma och utvärdera risker som koncernen för närvarande utsätts för och risker som sannolikt kommer att uppstå inom överskådlig framtid. Risker identifieras, utvärderas och hanteras utifrån koncernens vision och mål. Koncernen använder följande kategorier för att hantera risker; Finansiella-, strategiska-, operativa- och regulatoriska risker.

Operativa risker utvärderas kontinuerligt inom den dagliga verksamheten. Managementrelaterade risker granskas kontinuerligt av ledningen och dokumenteras av intern-kontrollfunktionen. Koncernledningen rapporterar varje månad till styrelsen om potentiella riskproblem. Styrelsen är ansvarig för aktieägarna för koncernens riskhantering och bedömer risker årligen eller oftare vid behov.

Identifierade risker bedöms beträffande sannolikheten för förekomst och påverkan. Effektiviteten hos befintliga riskåtgärder (såsom skyddsåtgärder, kontrollaktiviteter etc.) utvärderas kvalitativt. Den återstående risken illustreras och beaktar effektiviteten av alla nuvarande befintliga riskåtgärder. Alla identifierade risker dokumenteras i en riskkarta och förklaras vidare i ett riskregister, internt kallat Boozt Risk Library.

Risker kan minimeras genom proaktiva åtgärder, såsom försäkringar eller juridiska avtal, och i vissa fall kan koncernen påverka sannolikheten för att en riskrelaterad händelse inträffar. Andra risker är inte möjliga att eliminera, till exempel risker som är beroende av politiska beslut eller andra makroekonomiska faktorer. Om en risk är relaterad till händelser utanför bolagets kontroll, syftar arbetet till att minimera konsekvenserna.

Start typing and press Enter to search