Finansiella risker


Finansiella risker inkluderar risker som påverkar verksamhetens förmåga att förse verksamheten med tillräcklig finansiering och likviditet för att driva och utveckla verksamheten enligt affärsplanen.

screenshot-2020-04-30-at-11.56.38

Risk

1. Refinansieringsrisker
Risk gällande förmåga att förse koncernen med tillräcklig finansiering
Med hänsyn till tillväxtplaner och tillgång till kapitalmarknader/bankinstitutioner.
Bedömning: Oförändrad jämfört med föregående år

2. Likviditetsrisk
Risk för att koncernen inte har tillräcklig likviditetsreserv
På grund av ineffektiv kontanthanteringsplanering eller oförutsedda händelser med stor kassaflödespåverkan.
Bedömning: Ökad sannolikhet jämfört med föregående år

3. Kundfordringsrisk
Risk att mottagande banker/institutioner stoppar insättningar Koncernens kreditvärdighet kan påverka beslutet att frigöra betalda kundfordringar.
Bedömning: Oförändrad jämfört med föregående år

4. Valutarisk
Valutarisk – operationella transaktioner
På grund av operativt kassaflöde i olika valutakurser (försäljning av varor och inköp av varor)
Bedömning: Ökad sannolikhet jämfört med föregående år

Riskhantering

1. Refinansieringsrisker
Risken mildras genom antagna riktlinjer avseende målskuldsättningsgraden, löptidsprinciper för finansiering av koncernen och en riskdiversifieringspolicy avseende finansiella motparter (t ex lägsta antal banker).

2. Likviditetsrisk
Koncernen utsätts för två likviditetsmässiga lågsäsonger per verksamhetsår. Koncernen ska sträva efter att ha en tillräcklig likviditetsreserv under dessa perioder. Vid dessa tillfällen har koncernen tillgång till en checkräkningskredit för att säkerställa en tillräcklig likviditetsreserv.

3. Kundfordringsrisk
Koncernens nuvarande likviditet är stark och koncernen har tillgång till en kreditfacilitet, revolver. Priset för varor fastställs vid beställning men betalning sker vid leverans, vilket ger tillräckligt med tid för likviditetsplanering.

4. Valutarisk
Transaktionsexponeringen hanteras främst genom vanliga säkringar, vilket betyder att inköp sker i samma valuta som kassaflöden från försäljning. Koncernen bedömer ständigt om valutasäkringar ska göras.

Start typing and press Enter to search