Operationella risker


Operationella risker är relaterade till den dagliga verksamheten och förmågan att uppfylla åtaganden gentemot kunder. Operationella risker kan ofta hanteras genom interna kontrollaktiviteter.

screenshot-2020-04-30-at-12.11.46

Risk

12. Teknisk robusthet och kapacitet
Risk att de tekniska systemen hackas/attackeras. Otillräcklig säkerhet, eller bristfällig förmåga att förutse nya tillvägagångssätt för att attackera system eller utsätta dem för virusangrepp.
Risk för driftavbrott på webbplatsen, eller funktioner som är direkt anslutna till webbplatsen, såsom betalningssystem. Kan vara ett resultat av systemfel eller att trafiken på våra webbplatser överstiger kapacitetsnivån.
Bedömning: Oförändrad jämfört med föregående år

13. Beroende av logistikpartner
Risker hänförliga till beroende av distributionspartner och deras prestation
Risk hänförlig till partners misstag som får stora konsekvenser samt risker relaterade till brister i partners prestation som får en direkt effekt på kundupplevelsen hos Boozts kunder.
Bedömning: Minskad sannolikhet och minskad påverkan jämfört med föregående år

14. Incidentrisker
Risk för brandolycka
Avser i första hand lagret, där konsekvenserna skulle bli betydligt allvarligare än på huvudkontoret.
Bedömning: Oförändrad jämfört med föregående år

15. Lagrets effektivitet och kapacitet
Lagrets effektivitet
Verksamheten är beroende av en effektiv logistikinfrastruktur. Med ett ökat antal returer behöver vi lägga fler timmar på manuellt arbete, vilket leder till en försämrad förmåga att öka effektiviteten
Bedömning: Ökad sannolikhet jämfört med föregående år

16. Outsorcing av BFC:s verksamhet
Risker som uppstår genom outsourcing av plockning/hantering på lager- och hanteringscenter.
Tredje part är inblandad i en av de mest centrala verksamhetsprocesserna, där prestationen har stor betydelse för att uppfylla kundernas förväntningar.
Bedömning: Omformulerad från ”leverantörer och samarbetspartners” Ökad sannolikhet och ökad påverkan jämfört med föregående år

17. Varutillgång
Bristande tillgång till varor till följd av omfattande avbrott i försörjningskedjan i Asien och Europa.
Bedömning: Ny risk

18. Brister i prissättning eller andra datamoment i webbutiken
Risker hänförliga till fel prissättning i kunderbjudandet.
Bedömning: Oförändrad jämfört med föregående år

19. Operativt beroende av externa leverantörer
Risk för beroende av tredje parts mjukvara och mjukvaruuppdatering samt dess påverkan på koncernens verksamhet.
Bedömning: Oförändrad jämfört med föregående år

20. Ej konkurrenskraftigt kunderbjudande
Risk att inte vara attraktiv för kunderna i den nordiska regionen, med avseende på varuutbudet, snabbheten i erbjudandet samt villkor i allmänhet.
Bedömning: Risk att inte vara attraktiv för kunderna i den nordiska regionen, med avseende på varuutbudet, snabbheten i erbjudandet samt villkor i allmänhet

Riskhantering

12. Teknisk robusthet och kapacitet
Boozt utvärderar och följer upp risken för uppkomst av olika scenarion som påverkar funktionaliteten hos webbutikerna som Boozt driver. Vår IT- katastrofplan prioriterar roller, ansvar och åtgärder för att minska störningar. Webbutikerna övervakas i realtid och åtgärder kan vidtas inom minuter för att säkerställa webbplatsens funktionalitet.

13. Beroende av logistikpartner
Vi har en ständig dialog med våra logistikpartner och inför hela tiden förbättringar i kunderbjudandet. Tack vare nära samarbeten med flera av regionens ledande logistikföretag anser vi att det inte finns ett kritiskt beroende av en enskild partner.

14. Incidentrisker
Boozt utvärderar och bedömer olika möjliga scenarion och har fastställt vilka åtgärder som ska vidtas om sådana händelser inträffar. Beredskapsplaner som inkluderar ansvars- och krishantering är antagna.

15. Lagrets effektivitet och kapacitet
Strategisk och taktisk planering sker för att stödja tillväxten med beaktande av faktorer såsom lager-/logistikkapacitet, anställningsstrategier osv. Koncernledningen och styrelsen granskar regelbundet affärsplanen samt strategiska och taktiska mål. Kapaciteten kan utökas modulvis vilket säkerställer att användningen alltid är hög samt att man har en flexibilitet i när man kan utöka kapaciteten. Eftersom vi har sagt upp kontraktet med bemanningsleverantören på hanteringscentret måste vi hålla noga uppsikt tills vi tar över hanteringscentrets verksamhet den 1 januari 2021.

16. Outsorcing av BFC:s verksamhet
Vi har haft ett långsiktigt och välfungerande samarbete med underleverantören, som har varit Boozts avtalspartner för plockning och paketering sedan verksamheten startade. Avtalsvillkoren avspeglar behovet av att säkerställa att koncernens fastställda krav, tillväxtmål och riktlinjer efterlevs, inklusive de värderingar som anges i koncernens uppförandekod. Eftersom vi har sagt upp kontraktet med bemanningsleverantören på hanteringscentret måste vi hålla noga uppsikt tills vi tar över hanteringscentrets verksamhet den 1 januari 2021.

17. Varutillgång
Trygg ställning som prioriterad partner genom att bygga långvariga, för båda parter förmånliga, partnerskap med leverantörer. Detta borde säkerställa prioritering om det uppstår avbrott i försörjningskedjan. Även fokus på att inte vara beroende av enskilda varumärken.

18. Brister i prissättning eller andra datamoment i webbutiken
Kontroll av priser (för att säkerställa miniminivå på bruttovinstmarginalen) innan de publiceras på webbplatsen. Stärka den interna kontrollen av bruttovinstmarginalens utveckling.

19. Operational dependency on third party providers
Överväga intern hantering av de mest kritiska funktionerna såväl som säkerställa att det finns servicenivåavtal som kan kompensera koncernen vid eventuella incidenter.

20. Ej konkurrenskraftigt kunderbjudande
Få en överblick över marknadstrenderna genom att delta på modemässor, följa konkurrensbilden och Net Promototer-poäng samt ständigt utvärdera produkterbjudandet och produktkategorierna.

Start typing and press Enter to search